Client:Slovyanochka
Brand:Slovyanochka
Agency:TBWA
Photographer:Alexey Leus